Cele szczegółowe strategii

A. Cele służące zwiększeniu wpływu działalności naukowej Uczelni na rozwój światowej nauki

 1. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju badań podstawowych i stosowanych - granty za wysoko punktowane publikacje i udzielone patenty.
 2. Wspieranie badań przełomowych - grant na weryfikację odważnych hipotez, nowatorskich lub formułowanych wbrew dotychczasowym nurtom naukowym.
 3. Pobudzenie aktywności B+R, wsparcie współpracy z przemysłem, realizacji projektów, wnioskowania o projekty, zgłoszenia patentowe, transfer technologii.
 4. Zwiększenie liczby publikacji TOP1 i TOP10 oraz liczby cytowań - granty za najwyżej punktowane publikacje i udzielone patenty.
 5. Pozyskanie i zatrudnianie wybitnych doświadczonych pracowników naukowych i wybitnych młodych osób po doktoracie.
 6. Zwiększenie liczby uzyskiwanych patentów oraz patentów międzynarodowych - wsparcie w przygotowaniu i finansowanie wszystkich zgłoszeń.
 7. Zwiększenie liczby projektów i prac naukowo – badawczych, pomoc w sporządzaniu i weryfikacji wniosków projektowych oraz wyszukiwaniu partnerów naukowych i przemysłowych, grant na zwiększenie możliwości pozyskiwania projektów międzynarodowych, pomoc prawna dla kierowników projektów, współpraca z przemysłem zaawansowanych technologii.
 8. Wzrost liczby projektów w programach Horyzont, w szczególności pozyskanie projektów ERC - wyłonienie i wsparcie liderów naukowych, wielostronna pomoc w przygotowaniu wniosków, grant na zwiększenie możliwości pozyskiwania projektów międzynarodowych.
 9. Zwiększenie przychodów Uczelni z tytułu posiadanego potencjału i prowadzonych prac B+R, promocja certyfikowanych laboratoriów i aparatury oraz wykorzystanie infrastruktury dla celów komercyjnych, sprzedaż praw do własności intelektualnej, intensyfikacja tworzenia spółek typu start-up i spin-off.
 10. Zatrudnienie wybitnych naukowców i zwiększenie liczby profesorów wizytujących o dużym dorobku naukowym - program wsparcia zatrudniania i zapraszania profesorów w celu nawiązania współpracy i utworzenia zespołów badawczych.
 11. Rozbudowa Górnośląskiego Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich zapewniającego dla całego regionu, w tym jednostek naukowych i przemysłowych, odpowiednie moce obliczeniowe oraz kadrę naukową z zakresu przetwarzania danych i sztucznej inteligencji, a także włączenie go w sieć europejskich centrów.
 12. Certyfikacja i doposażenie w unikatową aparaturę laboratoriów kluczowych dla Priorytetowych Obszarów Badawczych, zachęcanie wybitnych naukowców z zagranicy i przemysłu do współpracy.
 13. Koordynacja aktywności dla każdego Priorytetowego Obszaru Badawczego w formie centrów lub instytutów badawczych.
 14. Zwiększenie liczby publikacji z listy JCR we współpracy z instytucjami z zagranicy oraz z przemysłem program projakościowy.

B. Cele służące wzmocnieniu współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej

 1. Aktywny udział w międzynarodowych zrzeszeniach uczelni, sieciach współpracy i towarzystwach naukowych.
 2. Utworzenie sieci z zagranicznymi uczelniami badawczymi i stymulowanie współpracy pomiędzy uczelniami z Europy Zachodniej i Środkowo - Wschodniej.
 3. Wzrost odsetka wysoko punktowanych publikacji naukowych we współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi.
 4. Występowanie w roli lidera konsorcjum lub partnera w projektach międzynarodowych, zwłaszcza Horyzont, w tym ERC - grant na przygotowanie wniosku o projekty.
 5. Wzrost liczby długoterminowych staży naukowych w najlepszych ośrodkach zagranicznych - grant na finansowanie 3-miesięcznych staży w ośrodkach z grona pierwszych 150 miejsc list czołowych rankingów (ARWU, QS, THE), zatrudniających laureatów prestiżowych nagród i posiadającyc prestiżowe centra lub laboratoria.
 6. Zwiększenie mobilności pracowników i doktorantów w celu nawiązania współpracy i podjęcia badań z wiodącymi ośrodkami naukowymi.
 7. Wzrost odsetka podwójnych doktoratów realizowanych z uczelniami badawczymi - program motywacyjny dla doktorantów i promotorów w szkole doktorskiej.
 8. Zwiększenie liczby prestiżowych, międzynarodowych kongresów i spotkań naukowych organizowanych w Uczelni.
 9. Aktywna promocja Uczelni oraz jej oferty i osiągnięć w środowisku międzynarodowym, uruchomienie oraz bieżące aktualizowanie treści w zintegrowanym systemie e-usług pod nazwą e-Politechnika.

C. Cele służące podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów

 1. Wprowadzenie kształcenia zorientowanego problemowo - rzeczywiste problemy techniczne lub obiekty jako podmioty badań dla różnych metod.
 2. Wprowadzanie kształcenia zorientowanego projektowo, preferowanie tematów we współpracy międzynarodowej, rozwinięcie współpracy zdalnej prowadzonej przez Stanford University.
 3. Wprowadzenie metody oksfordzkiej nauczania przedmiotów podstawowych - prowadzenie matematyki, fizyki i innych przedmiotów wspólnie dla pokrewnych kierunków.
 4. Wprowadzenie metody harvardzkiej zajęć interaktywnych - zmiana systemu prowadzenia zajęć z wielu przedmiotów, z podawczego na interaktywny pod opieką moderatora, z aktywną rolą studentów.
 5. Rozwój kształcenia dualnego we współpracy z pracodawcami - rozwój kształcenia, w którym student odbywa zajęcia na przemian w Uczelni i w zakładzie przemysłowym.
 6. Pozyskiwanie najlepszych kandydatów na studentów - prowadzenie liceów akademickich, nawiązanie i rozwój współpracy z najlepszymi szkołami w regionie oraz rozwijanie programu mentorskiego.
 7. Rozwój studenckiego ruchu naukowego, wsparcie w pozyskiwaniu partnerów i zagwarantowanie infrastruktury technicznej do realizacji projektów.
 8. Utworzenie Centrum Kreatywności Studenckiej z aktywnym udziałem studentów w trakcie całej realizacji inwestycji.
 9. Rozwój przedsiębiorczości akademickiej - szkolenia przez doświadczonych menedżerów i brokerów technologii, identyfikacja potencjału komercjalizacyjnego, wsparcie w założeniu i prowadzeniu własnego biznesu.
 10. Rozwój umiędzynarodowienia kształcenia na wszystkich poziomach, poszerzenie oferty studiów z podwójnym dyplomowaniem i podwójnych doktoratów z prestiżowymi uczelniami zagranicznymi, wspieranie realizacji projektów studenckich i doktoranckich w zespołach międzynarodowych.
 11. Rozwijanie interdyscyplinarnej Wspólnej Szkoły Doktorskiej z wiodącymi ośrodkami naukowymi.
 12. Znaczne zwiększenie efektywności kształcenia doktorantów, wyszukiwanie najlepszych kandydatów na doktorantów już w trakcie studiów.
 13. Pozyskanie wybitnych doktorantów – aktywne poszukiwanie i zachęcanie najlepszych doktorantów z zagranicy i z kraju.
 14. Zwiększenie umiędzynarodowienia kształcenia doktorantów - rekrutacja do szkoły doktorskiej z wykorzystaniem międzynarodowych portal naukowych, promowanie kształcenia w języku angielskim, prowadzenie zajęć przez autorytety z zagranicy.
 15. Rozwijanie kształcenia doktorantów w zakresie doktoratów wdrożeniowych.

D. Cele służące przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu nauczycieli akademickich uczelni

 1. Umożliwienie wyboru najlepszej dla pracownika i Uczelni ścieżki rozwoju kariery - wykorzystanie Indywidualnych Planów Rozwoju.
 2. Zmniejszenia pensum dla osób zaangażowanych w rozwój Uczelni oraz kierujących dużymi projektami.
 3. Wsparcie liderów naukowych w Uczelni - analiza publikacji, realizowanych projektów, aktywności i rozpoznawalności międzynarodowej.
 4. Zwiększenie zaangażowania pracowników w realizację projektów i prac naukowo-badawczych - ogólnouczelniany portal do rekrutacji członków zespołów projektowych, wykorzystywanie potencjału otoczenia społeczno - gospodarczego.
 5. Uzyskanie projektów europejskich, w szczególności Horyzont, w tym ERC i wsparcie kierowników projektów, pomoc w przygotowaniu wniosków, granty na zwiększenie możliwości pozyskiwania projektów międzynarodowych.
 6. Rozwój przedsiębiorczości akademickiej - realizacja szkoleń specjalistycznych z przedsiębiorczości i prowadzenia własnego biznesu, Regulamin Zarządzania Własnością Intelektualną zapewniający większe udziały dla twórcy (do 65%).
 7. Wdrożenie systemu e-Politechnika zapewniającego zintegrowany dostęp do danych o ekspertach oraz wykorzystywanej przez nich aparaturze, laboratoriach, opracowanych technologiach, wyposażonego w kreator własnych stron internetowych.
 8. Zwiększenie liczby profesorów wizytujących oraz zatrudnienie osób wybitnych w celu budowy zespołów badawczych w Uczelni oraz ubiegania się o prestiżowe projekty międzynarodowe.
 9. Przyspieszenie rozwoju kariery naukowej oraz wzrostu liczby osób ze stopniem doktora habilitowanego i tytułem profesora.
 10. Przygotowanie młodych naukowców o dużym potencjale badawczym przez wdrożenie programów mentorskich i indywidualizację ścieżek kształcenia.
 11. Zwiększenie wsparcia ze strony administracji Uczelni - podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników administracji centralnej, szkolenia, upraszczanie procedur administracyjnych, rozwijanie działalności Biura ds. realizacji projektów ogólnouczelnianych i kluczowych w Centrum Zarządzania Projektami.

E. Cele służące podniesieniu jakości zarządzania uczelnią

 1. Zbudowanie silnych katedr w ramach wydziałów oraz umożliwienie wyodrębnienia się instytutów o największym potencjale naukowym.
 2. Uproszczenie obsługi administracyjnej i finansowej w zakresie badań i kształcenia – doskonalenie Kolegium Studiów, Szkoły Doktorów, Centrum Obsługi Studiów oraz utworzenie Centrum Usług Wspólnych.
 3. Rozwój współpracy z wykorzystaniem centrów badawczych o unikatowych kompetencjach i charakterze międzynarodowym, działających we współpracy z wiodącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.
 4. Zwiększenie wsparcia ze strony administracji centralnej i odciążenie naukowców od pracy organizacyjnej przy realizacji dużych projektów i transferze technologii, rozwój Biura Obsługi Zleceń wyszukującego najlepszych partnerów do współpracy.
 5. Wprowadzenie nowoczesnych zasad komunikacji w Uczelni oraz eksponowanie osiągnięć i posiadanego potencjału w celu nawiązania współpracy wewnętrznej i zewnętrznej.
 6. Konsolidacja kompetencji i infrastruktury między jednostkami, utworzenie sieci współpracy certyfikowanych laboratoriów oraz wsparcie procesu certyfikacji laboratoriów.
 7. Wspieranie wniosków dotyczących ochrony patentowej, udział w inicjatywach dotyczących pozyskiwania środków na wsparcie spółek typu spin-off i spin-out, program projakościowy.
 8. Wzrost aktywności pracowników – rozwijanie pakietu programów projakościowych, wspieranie finansowe osób wybitnych i aktywnych.
 9. Konsolidacja kapitału - rozwijanie współpracy z wybranymi uczelniami i instytutami z regionu śląskiego, a także z partnerskimi uczelniami zagranicznymi, utworzenie sieci uniwersytetów badawczych.
 10. Rozwój kadr - utworzenie działu HR aktywnie wyszukującego na rynku najlepszych pracowników naukowych i administracyjno-technicznych oraz dbającego o ich rozwój, utworzenie systemu awansowania i polityki płacowej nauczycieli akademickich.
 11. Uelastycznienie systemu kształcenia - zapewnienie możliwości atrakcyjnego dla studentów kształcenia oraz kształtowania własnej ścieżki w trakcie studiów.

F. Cele mające wpływ na podniesienie międzynarodowego znaczenia działalności uczelni

 1. Poprawa pozycji Uczelni w rankingach krajowych i międzynarodowych - analiza kryteriów kluczowych rankingów, nadzór nad poprawnością przekazywania danych o Uczelni, programy projakościowe wspierające doskonałość naukową.
 2. Pozyskanie najbardziej prestiżowych akredytacji międzynarodowych, w tym m.in. ABET.
 3. Wzmocnienie wizerunku Politechniki Śląskiej jako uczelni o charakterze badawczym oraz centrum kompetencji i partnera do współpracy w zakresie innowacyjnych badań.
 4. Wzrost aktywności wydziałów w zakresie umiędzynarodowienia - uwzględnienie wszystkich składowych związanych z umiędzynarodowieniem w wewnętrznym algorytmie rozdziału subwencji.
 5. Integracja naukowców wokół POB, eksponowanie osiągnięć i pozyskiwanie partnerów – organizowanie konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia oraz prowadzenie witryn internetowych na temat każdego POB.
 6. Wzrost rozpoznawalności Uczelni w międzynarodowych repozytoriach naukowych.
 7. Wzrost liczby prestiżowych projektów międzynarodowych - zatrudnianie doświadczonych pracowników, w szczególności z zagranicy, mogących utworzyć i poprowadzić zespoły naukowe oraz złożyć w ciągu roku wniosek o finansowanie projektu w programie Horyzont, a także publikacje do renomowanych czasopism.
 8. Organizacja prestiżowych wydarzeń międzynarodowych w Uczelni.
 9. Integracja z zespołami już realizującymi granty ERC w uczelniach zagranicznych, wdrożenie i rozwój umiędzynarodowienia na miejscu, przygotowanie programów, współpraca z partnerami zagranicznymi.