Misja, wizja i wartości

Misja Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska jako prestiżowa, europejska, uczelnia badawcza kreuje rozwój naukowy i postęp techniczny, kształci wysoko wykwalifikowane kadry, a także aktywnie wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnych.

Uczelnia, przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji, jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.

Wizja Politechniki Śląskiej w 2030 roku

Politechnika Śląska to kierująca się poszanowaniem uniwersalnych wartości i tradycji akademickich, uznawana w rankingach międzynarodowych, europejska uczelnia badawcza, wspierająca poprawę jakości życia oraz dynamiczny rozwój gospodarki poprzez prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych i kształcenia.

Wysoką pozycję i prestiż buduje dzięki samodoskonaleniu w atmosferze partnerskiej współpracy pracowników, doktorantów, studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, która sprzyja kreatywności, innowacyjności i transferowi technologii.

Wartości Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska, uczestnicząc w rozwoju nauki, techniki i kultury, kształtuje w swej społeczności postawy społecznej aktywności, wzajemnego szacunku, tolerancji, uczciwości i sprawiedliwości oraz propaguje dobre obyczaje w nauce. Na Uczelni, zgodnie z zasadą wolności nauki, respektowana jest różnorodność kierunków naukowych, przy poszanowaniu odrębności światopoglądowych i kulturowych.