Główne cele i zamierzenia programu wyborczego

1. Badania naukowe

Rozwój badań naukowych i umiędzynarodowienie Uczelni to podstawowe zadania Politechniki Śląskiej w kontekście budowania prestiżu i realizacji programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. Dążenie do prowadzenia badań na poziomie światowym oraz szerokiej współpracy międzynarodowej to wielkie wyzwanie, ale i szansa dla Uczelni. Wymaga to działań w zakresie zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach naszej działalności oraz zapewnienia rozwoju członkom wspólnoty Uczelni. Rozwój badań naukowych na najwyższym poziomie można uzyskać jako efekt bardzo dobrej współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, tworzenia sieci uczelni badawczych oraz realizacji wspólnych projektów. Niezwykle ważnym aspektem w tym względzie jest wymiana międzynarodowa studentów, doktorantów i kadry naukowej oraz wspólne wykorzystywanie laboratoriów badawczych.

W obszarze badań naukowych zamierzam:

 1. w pełni zrealizować zapisy wniosku Uczelni o finansowanie w programie Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza,
 2. udzielać wsparcia nowym inicjatywom w zakresie wzrostu umiędzynarodowienia i rozwoju badań naukowych,
 3. zapewnić wsparcie dla rozwoju badań w Priorytetowych Obszarach Badawczych oraz inicjatyw przy podejmowaniu badań przełomowych,
 4. wspierać rozwój i lepsze wykorzystanie bazy laboratoryjnej i dydaktycznej, w tym finansowanie ze środków własnych Uczelni zakupów aparatury i certyfikacji laboratoriów,
 5. wspierać działania w pozyskiwaniu grantów w prestiżowych programach międzynarodowych oraz we wspólnym publikowaniu wyników badań.

2. Studenci i kształcenie

Uczelnia badawcza musi cechować się nowoczesnym podejściem do kształcenia studentów i doktorantów, z dużym ich udziałem w realizacji badań naukowych oraz większą interakcją z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia. Mniejsze wskaźniki dotyczące liczby studentów przypadających na pracownika naukowego w uczelni badawczej (docelowo 10:1 w 2025 roku), to szansa na prowadzenie nowoczesnego kształcenia z zastosowaniem nowych form uczenia się i aktywizacji studentów. Będziemy więc zwiększać udział zajęć prowadzonych w trybie kształcenia zorientowanego problemowo i projektowo (PBL), dofinansowując projekty studenckie oraz działalność Studenckich Kół Naukowych, jak również wprowadzając organizację zajęć w systemie blokowym. Trudny okres epidemii i kształcenia zdalnego ujawnił ogromny potencjał tkwiący w Platformie Zdalnej Edukacji, która powinna stać się ważnym elementem elastycznego kształcenia studentów oraz rozwoju kształcenia w języku angielskim. Zajęcia zorientowane problemowo pojawią się już na drugim semestrze wszystkich kierunków studiów. Szczególnie ważne jest zapewnienie studentom zaplecza technicznego do realizacji takich projektów.

W zakresie rozwoju nowoczesnego kształcenia i wsparcia studentów zamierzam:

 1. powołać Centrum Kreatywności Studenckiej jako miejsce do realizacji oraz promowania wspólnych projektów i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 2. opracować wraz z władzami miast programy zachęt dla studentów i absolwentów Uczelni zwiększających atrakcyjność studiowania i pozostania w miastach Metropolii po zakończeniu studiów,
 3. utworzyć w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu Centra Technologiczne dla Studenckich Kół Naukowych, stanowiące zaplecze warsztatowe i technologiczne do realizacji projektów studenckich,
 4. umożliwić studentom ze Studenckich Kół Naukowych udział w prowadzeniu zajęć PBL, zaliczając im przy tym uzyskane efekty uczenia się w ich własnej elastycznej ścieżce kształcenia,
 5. zwiększyć nakłady na Studencki Fundusz Projektowy obejmujący finansowanie projektów zgłaszanych przez Studenckie Koła Naukowe oraz finansowanie zgłaszanych projektów w ramach PBL, szczególnie dla projektów międzywydziałowych i międzykierunkowych,
 6. umożliwić studentom elastyczny dobór ścieżki kształcenia poprzez wybranie przedmiotów kształcenia w ramach bloków tematycznych, w tym z wykorzystaniem kształcenia zdalnego,
 7. doskonalić i dostosowywać programy kształcenia do potrzeb przyszłego rynku pracy i wymagań postępu technicznego,
 8. doskonalić obsługę studentów w ramach Centrum Obsługi Studiów i Biur Obsługi Studenta, umożliwiając realizację każdej sprawy studenckiej w dowolnym BOSie,
 9. umożliwić zdalny dostęp studentów do zaawansowanego oprogramowania naukowego i inżynierskiego,
 10. wdrożyć działania doskonalące kształcenie w języku angielskim, w tym z zastosowaniem metod zdalnej edukacji oraz działania w zakresie uzyskania prestiżowych akredytacji międzynarodowych,
 11. zwiększyć ofertę studiów MBA i innych form kształcenia ustawicznego z dodatkowym wykorzystaniem Platformy Zdalnej Edukacji.

3. Pracownicy Uczelni

Nowa ustawa stwarza lepsze możliwości wykorzystania kompetencji nauczycieli akademickich poprzez realizację zindywidualizowanych ścieżek kariery zawodowej dostosowanych do różnych form aktywności każdego pracownika. Każda z możliwych ścieżek kariery akademickiej zostanie objęta wsparciem umożliwiającym rozwój osobisty i stabilność zatrudnienia, uwzględniając zrównoważony rozwój pracowników w taki sposób, aby każdy, w zależności od ścieżki zawodowej, miał szansę na uzyskanie wsparcia rozwoju zawodowego.

W tym zakresie:

 1. rozwinę ofertę kursów podnoszących umiejętności prowadzenie nowych form zajęć, w tym współpracę mentoringową ze studentami oraz prowadzenie projektów PBL,
 2. wdrożę program kursów przygotowujących do pracy dydaktycznej adeptów zawodu nauczyciela akademickiego,
 3. zwiększę nakłady na programy projakościowe wspierające aktywność publikacyjną, pozyskiwanie grantów międzynarodowych i umiędzynarodowienie z udziałem pracowników Politechniki Śląskiej,
 4. udzielę wsparcia wszelkiej aktywności pracowników w zakresie budowania rozpoznawalności i prestiżu uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
 5. zwiększę nakłady na programy wsparcia skierowane na przygotowanie, realizację zgłoszeń patentowych i innych praw ochronnych oraz komercjalizację wyników badań.

4. Infrastruktura oraz inwestycje

Dzięki wprowadzeniu spójnej polityki finansowej we wszystkich jednostkach Uczelni oraz zwiększającej się subwencji Politechnika Śląska posiada znaczne własne środki, które zamierzam wykorzystać na rozwój infrastruktury badawczej i dydaktycznej oraz modernizację osiedla studenckiego.

W działalności inwestycyjnej i rozwoju Uczelni planuję:

 1. dokończenie modernizacji i zagospodarowania Osiedla Studenckiego,
 2. zapewnienie niskich opłat i obniżanie kosztów eksploatacji akademików, w tym znaczne zmniejszenie opłat dla studentów najbardziej aktywnych na rzecz rozwoju Uczelni,
 3. dostosowanie infrastruktury Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 4. podjęcie działań zmierzających do budowy pasywnego budynku basenu krytego połączonego z Górnośląskim Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich,
 5. rozbudowę Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego, Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej oraz innych form szkolenia lotniczego,
 6. rozbudowę Laboratorium Chemii Materiałów z rozważeniem nowej lokalizacji,
 7. modernizację Biblioteki Politechniki Śląskiej i dostosowanie funkcjonalne budynku do potrzeb studentów i nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych,
 8. rozbudowę infrastruktury informatycznej i zwiększenie mocy obliczeniowej ośrodka informatycznego,
 9. modernizację i usprawnienie funkcjonowania oprogramowania ZSI, szczególnie w zakresie SOD,
 10. gruntowną modernizację obiektów Politechniki Śląskiej w Katowicach z zamknięciem ruchu na ulicy Krasińskiego w obrębie ośrodka Politechniki Śląskiej,
 11. rozwój bazy dydaktycznej i kształcenia w Katowicach,
 12. zagospodarowanie terenu ośrodka Politechniki Śląskiej w Zabrzu wraz z budową auli i Centrum Komputerowego Wspomagania Medycyny i Sportu „Asist Med Sport Silesia”,
 13. utworzenie Centrum Kreatywności Studenckiej w rozbudowanych obiektach „stajni” przy ul. Akademickiej 3,
 14. wykonanie inwestycji i wyposażenie Centrów Technologicznych SKN,
 15. wdrożenie centralnego zakupu oprogramowania naukowego i inżynierskiego ze zdalnym wielodostępem dla pracowników i studentów,
 16. utworzenie Centrum Aktywności „Akademicka” po przejęciu budynku „byłego komisariatu” oraz ożywienie ulicy Akademickiej,
 17. utworzenie kawiarni w budynku Klubu Pracownika Politechniki Śląskiej.

5. Administracja

Podstawą efektywnego funkcjonowania Uczelni jest sprawnie działająca administracja. Niezbędne jest umożliwienie podnoszenia kompetencji zawodowych pracownikom administracji i jednoczesna organizacja procesów administracyjnych, która odciąży nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów od dodatkowej pracy związanej z realizacją złożonych procedur. W ostatnim roku wdrożyliśmy organizację Centrum Obsługi Studiów wraz z Biurami Obsługi Studentów, aby standaryzować procesy związane z kształceniem i ułatwić załatwianie własnych spraw wszystkim studentom Uczelni. Podobnie planuję ułatwić obsługę pracowników Uczelni, wprowadzając Centrum Usług Wspólnych wraz z oddziałami w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

W tym zakresie zamierzam:

 1. opracować i wdrożyć motywacyjny system doskonalenia procesów administracyjnych w Uczelni,
 2. doskonalić kompetencje zawodowe pracowników administracyjnych dotyczące obsługi członków wspólnoty akademickiej w obszarze badań naukowych i kształcenia,
 3. doskonalić kompetencje językowe pracowników administracji,
 4. utworzyć Centrum Usług Wspólnych i doskonalić funkcjonowanie Centrum Obsługi Studiów,
 5. zmodernizować i usprawnić funkcjonowanie Systemu Obiegu Dokumentów.

6. Otoczenie społeczno-gospodarcze

Dotychczasowa współpraca Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym dotycząca kształcenia i badań jest jednym z atutów Politechniki Śląskiej. Należy wykorzystać korzystne położenie Uczelni w aglomeracji górnośląskiej i rozwijać dobre relacje zarówno ze sferą gospodarczą, jak i władzami województwa, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz z władzami miast, w których Politechnika Śląska ma swoje ośrodki. Konieczne jest włączanie przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego do realizacji badań w Priorytetowych Obszarach Badawczych. Ponadto istotną rolę odgrywa oddziaływanie Uczelni na rozwój społeczności lokalnych.

W zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym zamierzam:

 1. rozwijać współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, izbami gospodarczymi i licznymi partnerami przemysłowymi Uczelni,
 2. rozwijać działalność popularyzującą naukę w zakresie instytucjonalnym (Centrum Popularyzacji Nauki, Muzeum Techniki, Muzeum Geologiczne itp.) oraz kontynuować organizowanie imprez popularno-naukowych,
 3. włączać przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w doskonalenie oferty kształcenia oraz rozwój infrastruktury dydaktycznej,
 4. włączać Uczelnię w działalność klastrów technologicznych krajowych i międzynarodowych,
 5. rozwijać funkcjonowanie centrów kompetencji we współpracy z otoczeniem gospodarczym,
 6. zwiększyć udział Rad Społecznych w kształtowaniu programów nauczania i rozwoju Uczelni,
 7. czynnie włączać się w organizacje konferencji i kongresów oraz działalność ciał doradczych i eksperckich w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
 8. doskonalić funkcjonowanie Akademickich Liceów Ogólnokształcących oraz rozwijać współpracę ze szkołami średnimi.

7. Komunikacja wewnętrzna

Kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju Politechniki Śląskiej jest bardzo dobra komunikacja wewnętrzna, sprzyjająca optymalnemu wykorzystaniu naszego potencjału. Niezbędne jest rozwijanie sprawnie działającego systemu doskonalenia procesów i identyfikowania potrzeb członków wspólnoty akademickiej oraz bieżące usuwanie słabych stron funkcjonowania Uczelni.

W tym zakresie zamierzam:

 1. doskonalić funkcjonowanie programu „Uczelnia bliska każdemu” szczególnie dotyczącego zgłaszania uwag i sprawnej realizacji postulatów,
 2. doskonalić narzędzia informatyczne wspierające wszystkie sfery działalności Uczelni w ramach ZSI oraz projektu e-politechnika,
 3. uruchomić centra wspierające Priorytetowe Obszary Badawcze przy realizacji wspólnych badań pomiędzy różnymi jednostkami wewnętrznymi,
 4. usprawnić współpracę wewnętrzną w wykorzystaniu infrastruktury badawczej i dydaktycznej,
 5. prowadzić cykliczne spotkania otwarte ze wspólnotą akademicką poświęcone konsultacjom i informacjom o najważniejszym sprawach Uczelni.