O mnie

Dane podstawowe

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska

Data i miejsce urodzenia: 29.09.1962 r., Wodzisław Śląski
bezpartyjny, żonaty, dwoje dzieci

Dyscyplina nauki: Inżynieria mechaniczna

Wykształcenie i praca zawodowa

 • 2016 – 2020 Rektor Politechniki Śląskiej
 • 2012 – 2016 Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
 • 2009 – 2011 Dyrektor ds. technicznych, pózniej rozwoju OBRUM sp. z o.o.
 • 2006 – 2009 Kierownik Zakładu Dynamiki Układów Mechatronicznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
 • 2004 – 2006 Kierownik Zakładu Dynamiki Maszyn i Układów Elektromechanicznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
 • 2007 – Profesor nauk technicznych
 • 2002 – Doktor habilitowany nauk technicznych, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn (z wyróżnieniem)
 • 1994 – Doktor nauk technicznych, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn (z wyróżnieniem)
 • 1982 – 1987 Magister inżynier mechanik, specjalność: maszyny robocze ciężkie, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
 • 1977 – 1982 Technik mechanik, Technikum Mechaniczno – Elektryczne w Cieszynie

Działalność naukowa

W trakcie mojej pracy zawodowej realizowałem prace z zakresu dynamiki maszyn, mechatroniki, projektowania pojazdów wojskowych, a także prace związane z zastosowaniem mechatroniki w medycynie. Byłem kierownikiem i wykonawcą projektów realizowanych m.in. z jednostkami przemysłowymi należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii i instytucjami naukowo-badawczymi. Kierowałem 16 projektami naukowymi finansowanymi przez NCN (6), NCBiR (5), KBN (4), POKL (1) i ze środków zleceniodawcy z przemysłu obronnego (2). Jako wykonawca brałem udział w ponad 40 pracach naukowo-badawczych i projektach. Byłem członkiem 12 komitetów naukowych konferencji międzynarodowych. Moje prace naukowe były także wynikiem współpracy z ośrodkami zagranicznymi. W 1992 r. odbyłem półroczny staż w Uniwersytecie Technicznym w Lyngby, Dania, w 1993 r. kurs NATO ASI w Portugalii, a w 1996 r. kurs CISM w Udine, Włochy. Uczestniczyłem w kilku wizytach studyjnych w Fujifilm BV, Tilburg, w ramach pracy naukowo-badawczej (2006-2009). Prowadziłem wykłady w Instituto Superior Technico, Lizbona, Portugalia (2004), ECAM, Bruksela, Belgia (2003), University d’Artois, Bethune, Francja (2002), Fachhochschule, Kiel, Niemcy (2001).

Mój dorobek naukowy obejmuje ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, w tym 6 monografii naukowych oraz 2 skrypty. Ponadto jestem współautorem 18 patentów i 2 wzorów przemysłowych oraz promotorem 13 zakończonych przewodów doktorskich. Sporządziłem 27 recenzji rozpraw doktorskich, 15 recenzji w postępowaniach habilitacyjnych, 17 recenzji w postępowaniach o nadanie tytułu profesora i ok. 30 recenzji artykułów dla czasopism zagranicznych i o zasięgu międzynarodowym.

Działalność organizacyjna

W latach 1999 – 2002 byłem członkiem Senatu Politechniki Śląskiej oraz członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki. W latach 2002 – 2008 pełniłem funkcję prodziekana ds. ogólnych Wydziału MT. W latach 2012 – 2016 byłem dziekanem Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Od 2014 r. do 2016 r. pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych. W 2016 r. zostałem wybrany na funkcję rektora Politechniki Śląskiej, którą pełnię w kadencji 2016 – 2020. W ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jestem zastępcą przewodniczącego Komisji: ds. Sportu Akademickiego oraz członkiem następujących komisji: ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej, ds. Infrastruktury Informatycznej oraz ds. Ekonomicznych. W okresie 2019 – 2020 jestem wiceprzewodniczącym i członkiem prezydium Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. W 2018 r. zostałem wybrany wiceprezesem Polskiego Forum Akademicko – Gospodarczego.

Jestem lub byłem członkiem następujących towarzystw naukowych i rad naukowych:

 • Komitet Mechaniki PAN i Budowy Maszyn PAN, 2011 – 2016, 2016 – 2019
 • Komitet Budowy Maszyn PAN, 2020 – 2023
 • Sekcja Dynamiki Układów oraz Sekcji Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN, 2004 – 2006
 • Sekcja Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn PAN, 2011 – 2015, przewodniczący
 • Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, 2011 – 2015
 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członek od 1994 roku, w latach 2011 – 2015 przewodniczący, 2015 – 2017 wiceprzewodniczący zarządu głównego
 • Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki, od 1993 r.
 • Stały Komitet Kongresowy Polskiego Kongresu Mechaniki, 2013 – 2015, przewodniczący

Rady Naukowe:

 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, 2019 – 2022
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach od 2015
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie, 2011 – 2016
 • Instytut Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu, 2015 – 2019
 • Konwent Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, 2017 – 2018
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, 2015 – 2016

Działalność dydaktyczna

W trakcie mojej pracy dydaktycznej prowadziłem zajęcia dydaktyczne między innymi z przedmiotów:

 • mechanika
 • projektowanie układów napędowych maszyn górniczych i pojazdów specjalnych
 • budowa i eksploatacja pojazdów specjalnych
 • projektowanie mechatroniczne
 • mechatroniczne układy jezdne i napędowe.

Byłem promotorem ponad 80 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz recenzentem 60 prac dyplomowych magisterskich. Jestem współautorem 2 skryptów dydaktycznych Politechniki Śląskiej z zakresu mechaniki

W latach 2008 – 2011 byłem kierownikiem ogólnouczelnianego projektu dydaktycznego „I etap wdrożenia kompleksowego Programu Rozwojowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach”, realizowanego w programie POKL 4.1.1. W ramach tego projektu wprowadzono wiele nowych form zajęć oraz wsparcia studentów, a także zorganizowano szereg warsztatów, szkleń i konsultacji z zakresu przedsiębiorczości akademickiej. Projekt był realizowany we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W latach 2010-2012 byłem ekspertem merytorycznym w projekcie „Interaktywne kształcenie inżyniera” INTEREDU realizowanym w ramach programu POKL 4.1.1.

W latach 2008 – 2011 byłem pełnomocnikiem Rektor PŚ ds. Realizacji Projektów Dydaktycznych.

Prowadziłem wykłady na uczelniach technicznych w Portugalii, Belgii, Francji oraz w Niemczech.

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia

 • „Gliwicjusz”, 2019
 • „Zabrzańska Atena” w kategori medycyna i nauka, 2019
 • Honorowa Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej, 2019
 • Platynowy laur „Nauka i Innowacyjność”, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, 2018
 • Lider Zmian 2016 – laureat plebiscytu „Gazety Wyborczej” oddział Katowice
 • Złoty Medal Za zasługi dla obronności kraju, Minister Obrony Narodowej, 2015
 • Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, Sejmik Województwa Śląskiego 2013
 • Brązowy Medal Za zasługi dla obronności kraju, Minister Obrony Narodowej, 2010
 • Tarcza BUMARu 2011 - nagroda Grupy BUMAR za najlepszy projekt rozwojowy w 2010 roku
 • Doktor Honoris Causa Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi, 2018
 • Złota Odznaka Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Warszawa 2011
 • Nagroda naukowa im W. Nowackiego Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2009
 • Nagroda zespołowa MENiS za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (za współautorstwo monografii), 2005
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2006
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z inicjatywy własnej ministra, 2017, 2018, 2019
 • Nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za publikację naukową, 2003
 • Srebrny Krzyż Zasługi, 2002
 • Nagroda indywidualna MEN za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (za pracę doktorską), 1995
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora PŚ za działalność naukową, 2013
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora PŚ za rozprawę habilitacyjną, 2003
 • Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora PŚ za działalność naukową, 2000
 • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PŚ za działalność naukową, 1996
 • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PŚ za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, 1993
 • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PŚ za działalność organizacyjną, 2004, 2005, 2006
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora PŚ za działalność organizacyjną, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015
 • Odznaka Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006
 • Medal 60-lecia Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005