Program wyborczy

Główne cele strategii rozwoju Politechniki Śląskiej

 1. Prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz wdrażanie innowacji - kreowanie postępu technicznego i rozwoju gospodarczego.
 2. Wspieranie indywidualnego rozwoju naukowego oraz zawodowego pracowników i doktorantów w duchu wolności badań i światopoglądu.
 3. Wzrost umiędzynarodowienia nauki i kształcenia we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi.
 4. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na studiach oraz w szkole doktorskiej opartego na badaniach naukowych i innowacjach, przy współpracy z najlepszymi jednostkami naukowymi, edukacyjnymi oraz partnerami przemysłowymi.
 5. Zwiększenie rozpoznawalności i pozycji Politechniki Śląskiej, budowanie prestiżu Uczelni oraz wzrost pozycji w renomowanych rankingach międzynarodowych.

Zadania do zrealizowania w Uczelni

 1. Doskonalenie struktury organizacyjnej pod względem zapewnienia rozwoju i współpracy zespołów badawczych z różnych jednostek organizacyjnych.
 2. Usprawnienie obsługi administracyjnej i finansowej w obszarze badań i kształcenia.
 3. Doskonalenie systemu awansowania, programów projakościowych i polityki płacowej dla pracowników Uczelni.
 4. Uelastycznienie systemu kształcenia, zapewniającego możliwość zindywidualizowanego kształcenia w kierunkach priorytetowych dla gospodarki i nauki.
 5. Rozwój badań naukowych w priorytetowych obszarach badawczych dla gospodarki i nauki.
 6. Optymalne wykorzystanie oraz rozwój infrastruktury dydaktycznej i badawczej.
 7. Zwiększenie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i kształcenia.
 8. Efektywna realizacja programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.
 9. Wdrożenie strategii promocji oferty kształcenia i wyników badań naukowych.
 10. Rozwój systemów informatycznych wspomagających procesy zarządcze i monitorowanie wszystkich osiągnięć członków wspólnoty oraz zdalne kształcenie.

Realizacja celów ogólnych zostanie osiągnięta poprzez realizację celów szczegółowych z zastosowaniem działań opisanych w dalszej części programu. Są one efektem wniosków z przeprowadzonych audytów i analiz z udziałem ekspertów zagranicznych oraz konsultacji z członkami wspólnoty, w szczególności w odniesieniu do wybranych Priorytetowych Obszarów Badawczych i działań wprowadzonych w trakcie dotychczasowej kadencji.